Pogoji prodaje

HOME » Pogoji uporabe

HKFC Industrial Pty Ltd. 

Pogoji prodaje

1. Naslednji prodajni pogoji bodo veljali za vsako prodajo izdelkov s strani HKFC Industrial Pty Ltd. (»prodajalec«), nepovezani stranki (»kupec«). Izraza »naročilo« ali »prodajno naročilo« sta dokumenta, ki podrobno opisujeta nakup izdelkov s strani »Kupca« od »Prodajalca«. »Naročilo« in »Prodajno naročilo« sta sinonima za te izraze in sta herein, imenovano »Naročila«. Naročilo za spremembo je pisna dokumentacija, ki prikazuje spremembo v smislu obstoječega naročila. 

Priznanja in sprejetje. Naročila niso veljavna, dokler jih prodajalec ne potrdi. Potrditev je lahko either pisno kupcu, ali izvedbo pod pogoji naročila. Vsa potrjena naročila so dokončna. Prodajalec mora predhodno odobriti vse zahtevane spremembe rokov ali količin za vsako odprto naročilo. Zaradi urnikov gradnje ali zahtev glede zalog lahko prodajalec zavrne vse zahtevane spremembe predhodno potrjenih naročil. Vse odobrene spremembe morajo biti potrjene s pisnim dokumentom o naročilu sprememb. Odpoved ali zmanjšanje količin lahko povzroči doplačilo. Potrditev tega naročila s strani prodajalca ali začetek kakršne koli izvedbe s strani prodajalca v skladu s tem naročilom pomeni, da se kupec strinja s prodajalčevimi pogoji in cenami, določenimi t.herein. Naročilo je izrecno pogojeno z veljavnostjo izključno prodajalčevih pogojev. Nobena določila ali pogoji, ki jih navede kupec, niso zavezujoči za prodajalca, razen če; Prodajalec takšne pogoje izrecno pisno sprejema. Neuspeh prodajalca, da izrecno ugovarja kateremu koli ali vsem navedenim pogojem herein in kupec, ob potrditvi ponudbe ali ob začetku izvajanja prodajalca hereunder, se šteje, da je umaknila vse take pogoje, ki so v nasprotju z določenimi pogoji ali so poleg njih herein.

2. GARANCIJA:
a
. Prodajalec jamči, da je vsak izdelek brez napak v materialu in izdelavi pri normalni uporabi in servisiranju. Obveznost in odgovornost prodajalca v okviru te garancije sta omejeni na popravilo ali zamenjavo v njegovi tovarni po izbiri prodajalca, za več podrobnosti glejte odstavek f. spodaj. Prodajalec ni dolžan ali odgovoren v okviru te garancije za očitne napake, za katere pregled razkrije, da so posledica nedovoljenega poseganja, napačne uporabe, zanemarjanja, nepravilnega skladiščenja, običajne obrabe in vseh primerov.here izdelke kupec sestavi v sistem ali odstrani iz sestavljenega stanja. Izdelke, za katere velja garancija, se vrnejo prodajalcu v primerno zapakirani, da se prepreči izguba ali poškodba pri pošiljki. Izdelki, ki so popravljeni ali zamenjani v okviru te garancije, imajo novo, polno garancijsko obdobje.

b. Other razen odgovornosti, določene v kateri koli izrecni garanciji, ki velja za izdelke, prodane kupcu, prodajalec ne odgovarja za posledične, naključne ali drugeher vrsto škode ter izrecno izključuje in zavrača takšno škodo, ki je posledica ali povzročena z uporabo, delovanjem, okvaro, okvaro ali okvarami katerega koli izdelka, prodanega kupcu po katerem koli naročilu, pri čemer se razume, da izdelki, prodani kupcu, niso potrošniški izdelki.

c. PRODAJALEC SE ZAVRČA KAKRŠNE koli odgovornostiHER POD TEJ GARANCIJO ALI ODHERPAMETNO, ZA VSAKO OKVARO NJEGOVEGA IZDELKA, KI JIH VZROČI, V CELOTI ALI DELNO, UPORABA V ALI S SESTAVNIMI DELI, KI GA NI PROIZVODIL PRODAJALC.

d. POGOJI VELJAVNE GARANCIJE ALI GARANCIJ, KOT PRIMER, SO MORDA, KAKO JE NAVEDENO ZGORAJ, EDINIČNI IN IZKLJUČNI GARANCIJSKI POGOJI, KI IMAJO KAKRŠNO VELJAVNOST IN UČINEK V TEM VRSTITU IN DOS.HER GARANCIJE, IZRECNE ALI IMPLICITNE. VKLJUČNO Z IMPLICIJANIMI JAMSTVAMI ZA PRODAJNOST IN PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN, KI SO HERE Z IZRECNO IZKLJUČENIM.

e. Prodajalec ne odgovarja za kakršno koli morebitno škodo na osebah ali stvareh zaradi nepravilnega ravnanja, namestitve ali uporabe naših izdelkov.

f. Pogoji za naše izdelke Resistor:
   i) po Ohmovem zakonu
   ii) v skladu z našim vodnikom za uporabo: http://www.mf-powerresistor.com/application.htm

3. Tehnična specifikacija. Razen če otherče je to predvideno, se morajo vsa naročila nanašati na številko dela HKFC, kar je navedeno na obrazcu naročila. Kupčeve številke delov, ki jih je kupec dodelil zaradi udobja, se lahko uporabljajo samo v povezavi z ustrezno številko dela HKFC. Kupčeve številke delov, ki prikazujejo nadzorovano različico izdelka HKFC, se lahko uporabljajo samo, where Prodajalec je risbo, ki jo nadzoruje kupec, za to konfiguracijo pregledal in odobril ter potrdila s potrditvijo naročila.

4. Urnik dostave in višja sila. Čas dostave je določen ob potrditvi naročila. Vsaka kotirana dobava iz zaloge je predmet predhodne prodaje. Vsako naročilo z dobavo po prihodnjem razporedu mora imeti vse pošiljke dokončane v šestih mesecih od datuma naročila. Spremembe urnika dostave lahko povzročijo doplačilo. Ne glede na vse, kar je v nasprotju, prodajalec ni odgovoren za kakršno koli razumno zamudo pri proizvodnji ali dostavi. V primeru zamude pri proizvodnji ali dobavi, ki presega razumno časovno obdobje, ki je zamuda posledica požara, napadov civilnih ali vojaških organov, vojne, sovražnosti, nemirov, vladnih ukrepov, energetskih kriz, epidemije ali pandemije, neuspeha prodajalca dobavitelji za pravočasno dobavo materiala ali komponent, ali where takšno zamudo povzroči other vzrokov, na katere prodajalec ne more vplivati ​​ali brez njegove krivde ali malomarnosti, se datum ali datumi dobave opreme podaljšajo za obdobje, ki je enako času, izgubljenemu zaradi kakršne koli take zamude.

5. Hitra dostava. Dostave, ki so hitre ali zahtevane pred standardnimi roki dobave ali predhodno potrjenim urnikom, se izvajajo po najboljših močeh. Prodajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti ali odgovornosti zaradi nezmožnosti izvedbe do katerega koli pospešenega datuma dostave.

6. Izdajanje računov in plačila. 
    i)
Standardni izdelki: prodajalec bo zagotovil plačilne pogoje kot odgovor na zahtevo za naročilo. Plačilni pogoji bodo določeni s potrditvijo naročila. Naročila morajo v pisni obliki navesti dogovorjene plačilne pogoje na obrazcu naročila. Računi bodo pripravljeni ob odpremi in dostavljeni kupcu v skladu z navodili za naročilo. V primeru, da plačila niso opravljena pravočasno, lahko prodajalec ukrepaher
   a
. razglasiti, da je izvedba kupca kršena, in preklicati katero koli kupčevo naročilo zaradi neplačila;
   b. zadrži prihodnjo pošiljko v skladu s katerim koli kupčevim naročilom, dokler ne pride do zamudnih plačil;
   c. dostaviti prihodnje pošiljke v skladu s katerim koli kupčevim naročilom na podlagi COD ali gotovine vnaprej, tudi potem, ko je zamuda pri plačilu odpravljena; oz
   d. kombinirati katero koli od zgornjih pravic in pravnih sredstev, kot je izvedljivo in dovoljeno z zakonom.

    ii) Izdelki po meri: Izdelek je treba izdelati v skladu z zahtevami in pogoji naročnika. Plačilni pogoji se lahko spreminjajoher
   a. Celotno predplačilo ob potrditvi naročila;
   b. 35% polog in preostanek L/C na vpogled;
   c. 50% predplačilo in stanje pred odpremo. Polog/kavcija se ne vrača.

   iii) Nov čezmorski kupec/stranka: plačilni pogoji se lahko spreminjajoher (1) Celotno predplačilo, ko je naročilo potrjeno; (2) 35% predplačilo in preostanek L/C na vpogled; (3) 50% predplačilo in stanje pred odpremo. Polog/kavcija se ne vrača.

   iv) Kupec mora brez odlašanja urediti plačilo v skladu z dogovorjenimi plačilnimi pogoji.

   v) Zamuda pri plačilu lahko povzroči prekinitev katere koli podpisane pogodbe med kupcem in prodajalcem. V tem primeru bo prodajalec kupcu poslal pisno obvestilo o odpovedi.

 nič herein se bo odpovedal vsakemu other pravice in pravna sredstva prodajalca, dovoljena z zakonom ali določena v katerem koli naročilu, ter vse pravice in pravna sredstva, določena herein se šteje za kumulativno in vse other razpoložljivih pravic in pravnih sredstev. Za vplačano akontacijo ali varščino za zapadla naročila je nepovratno, ni mogoče nakazati na ot.her naročilo in ga ni mogoče ponovno vzpostaviti in dati v drugo naročilo. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne odpošilja za zamudne plačilne naloge. Za zamude pri plačilu v treh mesecih od dneva zapadlosti plačila lahko prodajalec obravnava zapadle naročene izdelke na kakršen koli način, ki je primeren za prodajalca, brez kakršnega koli nadomestila za kupec.

7. Pakiranje in dostava. Vsa naročila so zapakirana in zapakirana, da se preprečijo poškodbe pri pošiljanju. Vsi paketi imajo na zunanji strani pakiranja listek. Posebne nalepke za embalažo morajo biti določene in jasno dokumentirane na naročilu ter potrjene s prodajalčevo potrditvijo naročila.

8. Ex-Work. Tveganje izgube. Vsa naročila so franko delo. Naročila se pošiljajo v skladu z navodili kupca, ki so navedena ob potrjenem naročilu ali pred odpremo.

9. Lastniške pravice : Prodajalec obdrži vse pravice, naslov in interes za vse podatke, informacije, orodja, specifikacije, ideje, koncepte, izume, avtorska dela, izdelke, znanje in izkušnje, procese, tehnike in podobno, ki se uporabljajo oz. razvili prodajalec, njegovi zaposleni in njegovi podizvajalci v zvezi z naročilom kupca. Kupec soglaša, da prodajalec obdrži vse lastniške pravice za in za vse izdelke, specifikacije, dizajne, odkritja, izume, patente, avtorske pravice, blagovne znamke, poslovne skrivnosti itd.her lastninske pravice v zvezi z blagom. Razen če otherprodajalcu v pisni obliki, brez informacij ali znanja heretofore oz herpotem, ko prodajalcu razkrijejo pri izvajanju pogojev ali v zvezi z njimi hereof, se šteje za zaupno ali lastniško in vsaka takšna informacija ali znanje ne sme imeti omejitev, oz.her kot zahtevek za kršitev patenta kot del obravnave hereof.

10. Veljavno pravo in kraj: Delovanje pogodbenic ter vsi sodni ali arbitražni postopki se razlagajo in urejajo v skladu z zakonodajo Avstralije.

11. Spori in arbitraža : Pogodbenici bosta poskušali rešiti kakršne koli spore, polemike ali zahtevke, ki izhajajo iz prodajalčeve ponudbe ali naročila kupca ali so povezani z njo, ali z bistveno kršitvijo, vključno z njeno razlago, izvedbo ali prenehanjem. Če pogodbenici ne moreta rešiti takega spora, nprher Stranka lahko predloži spor na arbitražo. Arbitražo vodi v Avstraliji in v skladu s pravili o arbitraži Mednarodne gospodarske zbornice oseba ali organ, o katerem se sporazumno dogovorita. Arbitraža, vključno z izdajo odločbe in/ali razsodbe, je izključni forum za reševanje spora, polemike ali zahtevka. Arbiter dokončno odloči o morebitnih sporih glede odkritja med strankama. Zaslišanje prič s strani strank in arbitra je dovoljeno. Sestavi se pisni prepis, ki se pošlje pogodbenicama. Stroške tega prepisa krijeta pogodbenici enako. Razsodba ali odločitev arbitra mora vsebovati razloge, na katerih temelji odločba ali odločitev, in je dokončna in zavezujoča za pogodbenici. Prevladujoča stranka je po presoji arbitra upravičena do nadomestila za stroške arbitraže, vključno z, vendar ne omejeno na, dodelitvijo odvetniških honorarjev. Obe stranki se odpovedujeta svoji pravici do kakršne koli pritožbe po katerem koli pravnem sistemu. Razsodba je izvršljiva pred katerim koli pristojnim sodiščem po vlogi eit.her Zabava. Arbiter nima pooblastila za dodelitev katere koli vrste odškodnine, ki jo izključuje hereunder, in bosta tako naložili pogodbenici.

12. NI PREKLICNO IN NE VRAČNO:
i) Razen če neherProdajalec se izrecno pisno strinja, da se vsi kupljeni artikli štejejo za nepreklicne in nepovratne (NC/NR).
ii) V primeru, da mora stranka preklicati naročilo, vsega vplačanega pologa ali plačila ni mogoče vrniti.
iii) Naše podjetje si pridržuje pravico zahtevati stranko za kakršno koli izgubo, ki nastane zaradi preklica naročila. In stranka soglaša, da bo nadomestila našo materialno izgubo in other stroške zaradi preklica njihovega naročila.
iv) Dogovorjenega ali potrjenega urnika dostave stranka ne more preložiti brez našega soglasja.

13. Izboljšanje izdelka: Prodajalec si pridržuje pravico do izboljšav procesa in/ali izdelkov, dokler je izpolnjen celoten namen dobrih specifikacij.